Algemene voorwaarden

Dienstverlening Mieke Lannoey

Voor wat betreft de (online) cursussen, trajecten en trainingen, workshops, retraites, activiteiten/evenementen gelden de algemene voorwaarden zoals hier omschreven. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de eenmanszaak Mieke Lannoey, met ondernemersnummer BE 0683.716.079, vallend onder de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Artikel 1

1.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 7 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

1.2 Bij een betaling in termijnen of gespreide betaling worden de facturen automatisch verstuurd. Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.

1.3 Bij betaling in termijnen of gespreide betaling dient de factuur te zijn voldaan voor de (online) cursus of training, het traject, de activiteit of het evenement aanvangt, tenzij anders is afgesproken. Zoniet kan de toegang geweigerd worden.

1.4 De factuur wordt altijd verstuurd via mail (via factuursturen.be).

1.5 Indien de betaling automatisch verloopt via paypro, ontvangt de klant na aankoop een factuur per e-mail.

1.6 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 8 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren. Zoniet wordt de factuur als door de klant aanvaard beschouwd.

Artikel 2

Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. 

De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.

 Artikel 3

3.1 Indien de klant tijdens een training, cursus, workshop, activiteit of meerdaags traject beslist om te stoppen, zowel online als offline, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. 

3.2 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen of met gespreide betaling te betalen.

3.3 Dit geldt voor alles georganiseerd door Mieke Lannoey.

Artikel 4

De inschrijving/bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder Facebook, zoals een bericht naar de facebookpagina van Mieke Lannoey, geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee. Indien een inschrijving niet via het formulier op de website verloopt (de officiële weg, tenzij anders vermeld), is deze pas definitief na aanvaarding door Mieke Lannoey.
 

Artikel 5

5.1 Trainingen en workshops: Bij annulatie tot 14 dagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 dagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.

5.2 Betalende netwerkactiviteit of -evenement: Bij annulatie tot 14 dagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 dagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.

5.3 Meerdaagse trajecten & retraites in binnen- of buitenland: Bij annulatie tot 30 dagen voor aanvang wordt het voorschotbedrag ingehouden indien reeds betaald of alsnog gefactureerd. Annuleert de klant minder dan 30 dagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.

5.4 Producten: online cursussen worden vooraf betaald en kunnen niet geannuleerd noch terugbetaald worden.

5.5 Een annulering is pas geldig als ze schriftelijk per email gebeurt en na ontvangstmelding door Mieke Lannoey.

Artikel 6

6.1 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens de cursus of training, het traject, de workshop, de activiteit of het evenement of per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na de cursus of training, het traject, de activiteit of het evenement.

6.2 De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

6.3 De schadevergoeding waartoe Mieke Lannoey mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaalbedrag dat de klant voor de workshop, het traject of de activiteit betaald heeft.

Artikel 7

Bij annulatie door Mieke Lannoey wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een cursus, training, traject of activiteit kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht. De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader orde en wordt terug aangevangen op het ogenblik Mieke Lannoey hiertoe in staat wordt geacht. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 8

8.1 Indien de klant onder medische, psychologische of psychiatrische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…) voor om de cursus of het traject te mogen volgen.

8.2 Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

8.3 Mieke Lannoey heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren.

Artikel 9

9.1 De aansprakelijkheid van Mieke Lannoey is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid".

9.2 De klant dient altijd een eigen (reis)verzekering te voorzien bij trajecten die doorgaan in het buitenland en ter plaatse een persoonlijke verklaring te ondertekenen.

Artikel 10

10.1 Geen dienst van Mieke Lannoey is een vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp/begeleiding.

10.2 Alles aangeboden door Mieke Lannoey is bedoeld om mensen te ondersteunen in hun proces van persoonlijke groei & bewustzijnsontwikkeling en om mensen te verbinden met zowel zichzelf als gelijkgestemde anderen. De implementatie hiervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant, niets uit het aanbod is bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen. 

10.3 Mieke Lannoey is procesbegeleider. De klant wordt steeds door haar persoonlijk begeleid, zij het online of offline.

Artikel 11

11.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Dendermonde bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

11.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de activiteiten van Mieke Lannoey.

Inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden: 12/5/2018.